Mesefali satış sözleşmesi

Hizmet, Kullanım ve Mesafeli Satış Sözleşmesi


İş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

1. Satıcı Bilgileri ( Sözleşme içerisinde Satıcı olarak yer alacaktır.) :

Unvanı : Sihir Medya LTD. ŞTİ.

Telefon : +90 552 870 7034

Eposta adresi : [email protected]

2. Tüketici Bilgileri ( Sözleşme içerisinde Alıcı olarak yer alacaktır. )

Teslim Edilecek Kişi :

Teslimat Adresi :

Telefon :

E-Posta adresi :

3. Fatura ve Sipariş Veren Bilgileri

Adı/Soyadı/Unvanı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta adresi :

Fatura Teslim : Aksi yönde bir talep tarafımıza iletilmedikçe fatura, sipariş teslimatı sırasında Alıcıya teslim edilecektir.

4. Konu İş bu sözleşmenin konusu; Alıcı tarafından, Satıcıya ait internet siteleri üzerinden, elektronik ortamda siparişi verilen ve internet sitelerinde nitelikleri, satış

fiyatı yer alan ürün / hizmetlerin satış ve teslim koşullarının, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile – 06.03.2011 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak

yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında tespitinden ibarettir.

5. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet Bilgileri

5.1 Satın alınmak istenen ürünün tüm özellikleri ve çeşitli açılardan çekilmiş resimleri internet sitelerinde yer almaktadır. Ürün özelliklerini, ürünün stoklarımızda olup

olmadığını, belirtilen satın alma tarihleri arasında internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Stoklarda tükenen ürünün yeniden üretiminin yapılıp yapılmayacağı

Satıcı inisiyatifindedir.

5.2 Satın almak istediğiniz ürünün fiyatını internet sitemizden görebilirsiniz. Listelenen ve ilan edilen satış fiyatlarına %18 KDV dahildir. İlan edilen ürün fiyatları kampanya

süresince (belirtilen kampanya bitim günü saat 24.00 e kadar ), güncelleninceye veya değiştirilinceye kadar geçerlidir.

5.3 Alıcı tarafından satın alınmak istenen, sözleşme konusu ürün / hizmetler tüm vergiler dahil satış fiyatı internet sitelerinde ve sipariş formunda yer almaktadır.

6. Cayma Hakkı

6.1. Alıcı, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde; cayma hakkını, malı teslim aldığı / teslim adresi olarak belirttiği mahaldeki şahıs ya da tüzel kişiye teslim edildiği günden

itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kullanabilir. Yedi gün içerisinde kullanılması gereken “Cayma Hakkı",

diğer sözleşmelerde; sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Alıcı, bu süre içerisinde cayma hakkını kullandığını, Satıcıya, iadeli taahhütlü posta, e-mail yolu

ile yazılı olarak bildirecektir. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller aşağıda yer almaktadır.

6.2. Cayma Hakkının Kullanılması

6.2.1. Üçüncü kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün orijinal faturası, (İade edilmek istenen ürün tüzel kişilik tarafından satın alınmış ve fatura tüzel kişilik adına

düzenlenmişse; ürün iade edilirken, Alıcı tüzel kişiliğin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişilik adına düzenlenen ürün

iadeleri, iade faturası düzenlenmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) ürün ile birlikte Satıcıya teslim edilmelidir.

6.2.2. İnternet sitesine kayıtlı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak doldurulacak iade formu,

6.2.4. Satıcı, cayma bildiriminin süresi içerisinde yapılması ve cayma bildirimine konu

ürünlerin makul süre içerisinde kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde, almış olduğu ürün / ürünlerin bedelini veya Alıcıyı borç altına sokan belgeleri

Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

6.2.5. Alıcının, kusurundan kaynaklanan bir nedenle, malın değerinin azalması veya iadenin imkânsızlaşması söz konusu olursa; Alıcı, Satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmekle yükümlüdür.

6.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle; Alıcı, Satıcı tarafından düzenlenen kampanyadan sağladığı her türlü faydayı iade etmekle yükümlüdür. Mesela kampanya kapsamında belirli bir limit ile alışveriş edilmiş olması kapsamında yapılan indirim var ise bu miktar Alıcıya yapılacak iade tutarından mahsup edilecektir. Yine belirli bir limit

tutarında yapılan alışveriş karşılığında verilen hediyeler söz konusu ile cayma hakkının kullanımı akabinde iade edilecek ürün ile birlikte gönderilen hediye ürün de iade edilecektir.

6.2.7. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar Satıcıya aittir.

6.3. Cayma Hakkının Kullanılmayacağı Haller

6.3.1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.2. Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ( tasarım ürünleri, kişiye özel ürün

niteliğindeki ürünler, tescil işlemleri, tek kullanımlık ürünler vb. ), dijital veya basılı ortamda çoğaltılma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların

teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.3. Alıcı, tarafından ambalajının açılmış olması halinde, ses ve görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma

hakkı kullanılamaz.

6.3.4. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

7. Ürün Teslimi

7.1. Alıcı, internet sitelerimiz üzerinden, sözleşme konusu ürün/ ürünlerin özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslim koşullarını hakkında yukarıda yer alan ön bilgileri

okuyup, kabul ettiğini, elektronik ortamda bu hususları teyit ettiğini beyan ve kabul eder. İş bu ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi; ilgili

Yönetmelik düzenlemeleri uyarınca, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce Alıcının, Satıcı tarafından bildirilmesi gereken; ürün özellikleri, satış fiyatı, teslim ve iade

koşulları ile adreslerini ve sair tüm soruları hususunda Satıcıdan bilgi edindiğini ve bu koşullar ile mesafeli satış sözleşmesini akdetmeyi istediğini beyan ve kabul eder.

7.2. Sözleşme konusu ürün / ürünler, otuz günlük yasal süreyi aşmaksızın, Alıcıya veya Alıcı tarafından bildirilen teslimat adresindeki kişi ya da tüzel kişiliğe, internet sitesinde

belirtilen süre içerisinde teslim edilir. (Özel ürün ve projeler 30 günlük süre üzerinde olabilir)

7.3. Satıcı, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Alıcının bu durumdan, ifa yükümlülüğünün süresi içerisinde

haberdar edilmesini ve ödemiş olduğu toplam bedelin, onu borç altına sokan her türlü belgenin ise en geç on gün içinde kendisine iade edileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.4. Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün

bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve

taahhüt eder.

7.5. Satıcı, kusuru olmaksızın, önceden ön görülemeyen bir sebep ile borçlarını yerine getirmesini engelleyici bir halin oluşması, sözleşme konusu ürün / ürünleri teslim

edemeyeceğinin anlaşılması halinde, durumu derhal Alıcıya bildireceğini beyan ve kabul etmiştir. Alıcı, öngörülemeyen bu halde, siparişin, Satıcı tarafından iptal

edilmesini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Siparişin bu gibi durumlarda Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde, Alıcı tarafından yapılan nakit ödeme bedeli,

Satıcı tarafından on gün içerisinde, Alıcı hesabına ya da kredi kartına iade edilir. Kredi kartına iade işleminin yapılması halinde, Alıcı iade miktarının bankacılık işlemleri sebebi

ile gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. İade bedelinin gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabilecek olması sebebi ile Satıcıdan her

ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul ve beyan etmiştir.

7.6. Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası

tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23.2.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.3.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî

Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

8. Sair Hükümler

8.1. Alıcı, Satıcının internet sitesine üye olurken verdiği, sonrasında güncellediği bilgiler ( adres, sabit ve cep telefonu, e-posta adresi vb.) kapsamında, Satıcının, Alıcıya satış,

pazarlama, bilgilendirme vb. amaçlarla ulaşmasına izin vermiştir. Alıcı, Satıcının iletişim bilgilerini bu amaç ile kullanabileceğini kabul ve beyan etmiştir.

8.2. Alıcı, ön bilgilendirme formu ve iş bu sözleşme konusu mal/ hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek, kırık, yıpranmış, ıslanmış, yırtılmış ambalajları kargo

şirketinden teslim almayacak ve teslim aldığı ürünü kargo şirketi yetkilisinin huzurunda açarak, sevk irsaliyesi /faturada yer alan ürünlerin teslim alınan ürünler / hizmetler içerisinde olup

olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Alıcı, teslim aldığı mal/ hizmetin sağlam, hasarsız olduğunu, sevk irsaliyesi / fatura

içeriği ile uyumlu olduğunu kabul etmiş olacaktır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal / hizmet kullanılmamalı, fatura aslı ile birlikte iade edilmelidir.

8.3. Alıcı, Satıcının internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, Satıcının, bu bilgilerin gerçeğe uygun olmaması sebebi ile her ne nam altında

olursa olsun uğrayacağı zararı tümüyle karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

8.4. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde;

9. TEMA LİSANS & SATIŞ

Php panel yeteneklerini php olarak sıfırdan tarafımızdan kodlanmaktadır bu dinamik işlemlerin yansıtıldığı html css temalar farklı firma ve şahıslardan 1 (bir) kerelik satın alınmış olup tarafımızdan her satın alınan php script için ilgili html temaların satın alınmasını kabul etmiş olursunuz. 
Scriptlerin herhangi bir portalda veya kendi web sitenizde açık demo ile (YAZILIM) satışı, dağıtımı ve takası kesinlikle yasaktır. Sitenize demo kurabilir bu demoları son müşteriye sadece web tasarım hizmeti satmak için kullanabilirsiniz. Aksi durumda tarafınıza yasal işlem başlatılacaktır.

9.1  Satın alınan açık kaynak script ile ilgili html tema veya eklentiyi satın alma öncesi canlı destek ekibimizden yada satın alma sonrası ilgili sipariş detayınızdan bilgi satın alım linkini talep edebilirsiniz.

tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Alıcı, İş bu mesafeli satış sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda onaylayarak ve sözleşme konusu mal / hizmete ait ödemeyi yaparak, sözleşme

koşullarını okuduğunu, kabul ettiğini kabul ve beyan etmiştir. Bu ön bilgilendirme formu Alıcı tarafından, okunarak, içeriği tümüyle anlaşılmış, tüm hükümleri

onaylanarak, kabul ve beyan olunmuştur.

Yorumlar (0)

Yorum yaz